Spiritismens Trossamfunds vielse/bryllup

spiritismens vielse

Spiritismens Trossamfund kan som anerkendt trossamfund i Danmark tilbyde vielse med borgerlig gyldighed. Dette ritual, som udføres af én af Spiritismens Formidlere, vil vi i det efterfølgende kalde: Spiritismens vielse.

I Spiritismens Trossamfund kan personer af samme og forskellig køn (dvs. alle former for køn) blive viet. Det par, som ønsker Spiritismens vielse, kontakter trossamfundet og aftaler individuelt med den pågældende Spiritismens Formidler, der har bemyndigelse til at foretage vielser med borgerlig gyldighed, hvor og hvorledes de ønsker vielsen. Herunder aftales det, når samme køn skal ægtes, om de ønsker at blive omtalt som to brude, to brudgomme, ét ægtepar mv. Ligeledes aftales det, hvordan en mand og kvinde, som ønsker at blive viet, ønsker at blive tiltalt. I Spiritismens Trossamfund er det kommende ægtepar med til at bestemme, hvilken betegnelse de ønsker anvendt under selve vielsen.

For at få Spiritismens vielse i Spiritismens Trossamfund skal én af de to parter være medlem af trossamfundet (jf. ægteskabsloven). Såfremt parret ønsker Spiritismens vielse i en dansk kirke, skal den ene part være medlem af folkekirken (jf. ægteskabsloven).

Vielsen varetages som sagt af én af Spiritismens Formidlere fra trossamfundet. Vielsen kan forekomme overalt i Danmark uanset geografi og lokalitet, såfremt Spiritismens Formidler, som skal udføre ritualet, og myndigheden/ejeren af lokaliteten tillader det. Det vil sige, at ceremonien eksempelvis kan foregå i naturen, i kirker, i private hjem mv.

En vielse igangsættes ved, at det kommende ægtepar henvender sig til trossamfundet. På nuværende tidspunkt har Spiritismens Trossamfund to Spiritismens Formidlere: Jens Johansen og Christina Frank, som kan udføre ceremonien. Planlægningen vil foregå i tæt samarbejde med enten Christina eller Jens.

Eftersom spiritismen er åben over for andre trosretninger, favner Spiritismens Trossamfund, at det par, som ønsker at blive viet, også kan være en del af andre trosretninger – såfremt de andre trosretninger tillader dette.


Hovedtrækkene for en spiritistisk vielse vil foregå på følgende vis (justeringer og personlige tilpasninger og ønsker kan individuelt tilpasses i samarbejde med Spiritismens Formidler):

Trin 1:

Formidleren og brudeparret stiller sig samlet i de givne omgivelser som aftalt under forberedelserne.

Formidleren byder velkommen til vielsen, til de ægtede parter og til deltagerne fra henholdsvis jordisk og åndelig side.

Formidleren indleder med at berette om formålet og bevæggrunden til, at vi er samlet til Spiritismens vielse, og at vi fejrer ægteskabets begyndelse mellem to mennesker, to sjæle i deres tid sammen på Jorden.

Dertil tilføjer Formidleren passende ord og budskaber, også i forhold til konteksten, og hvad der forud er aftalt med brudeparret, samt hvis der måtte være kommet inspiration/tilføjelser fra åndelig side.

Herefter fortsætter Formidleren med at uddrage essenser og budskaber fra trossamfundets 5 Hovedpunkter, som hidrører dét, at to individer ægter hinanden og nu skal leve og udvikle sig sammen i et forhold baseret på kærlighed og tillid. Dette medfører et ansvar og en fælles opgave omkring at gennemleve og løse de udfordringer, som skal løses sammen samt individuelt.

Trin 2:

Formidleren tænder et stearinlys for brudeparret, idet “lyset” er en gennemgående bestanddel i spiritismen, og fordi “lyset” ligeledes symboliserer de budskaber, som den efterfølgende bøn indeholder. Formidleren formulerer selv en passende overgang fra sine uddrag af trossamfundets 5 Hovedpunkter til denne del.

Formidleren beder brudeparret om at tage hinanden i hænderne.

Formidleren siger henvendt til alle:

Vi tager alle hinanden i hænderne (dette gøres fysisk af alle tilstedeværende) som symbol på, at vi hører sammen, og at ægteskabets indgåelse handler om at værne om at udvikle sig sammen i lys og kærlighed. Livet består af modsætninger, lys såvel som mørke, og vi beder til, at I får et lykkeligt, håbefuldt og lærerigt liv sammen, og at I i fællesskab har fokus på, også i udfordrende og herved udviklende stunder, at samarbejde om at løse de opgaver, som I vil blive stillet overfor som ægtefolk – for ansvaret er jeres. Men husk på, at vi er aldrig alene; Vi er en del af Livskilden, dens kærlighed, styrke og beskyttelse. Bevar håbet og troen! Fra åndelig side er det blevet sagt til os, at vores venner og familie i den åndelige verden ikke er længere væk end i tanken, og de kan komme med hjælp, kærlighed og støtte til os i de stunder, hvor vi virkelig har brug for det. Må I sammen hjælpe hinanden til at gå mod det lyse i jeres ægteskab og tilslutte jer de forpligtelser, som naturligt opstår i et parforhold. Ingen får opgaver her i jordelivets skole, som ikke kan løses ved at hjælpe sig selv, hinanden og andre. Som der er blevet sagt fra den åndelige verden: “Livet er en gave, som udvikler vores sjæl”. Vi ønsker for jer, at jeres ægteskab baseres på kærlighed, ansvarlighed, tilgivelse, tolerance, at give plads til hinanden og sig selv, at hjælpe og støtte, have mod og styrke, være forstående og ydmyg samt udvise næstekærlighed samt mange andre gode egenskaber og kvaliteter.

Formidleren siger til forsamlingen, at de må slippe hænderne, og at brudeparret gerne må gøre sig klar til selve ægteskabsindgåelsen.

Formidleren spørger ind til, om brudeparret vil erklære at ægte hinanden ved at stille følgende spørgsmål:

Erklærer du, NN og NN, at ville ægte hinanden og således gøre hinanden til ægtefolk?” NN og NN svarer: “Ja”. Herefter siger Formidleren: “Så forkynder jeg jer nu at være ægtefolk. (Disse ord skal indgå i vielsen, jf. ægteskabsloven, red.). Hjertelig tillykke! Må kærligheden og åndens styrke være med jer.

Har brudeparret ringe eller andre symbolske genstande, som de vil give hinanden, sker denne del nu som aftalt under forberedelserne med Formidleren. Det samme er ligeledes gældende, hvis kys, kram med videre mellem brudeparret ønskes gjort.

Trin 3:

Formidleren afslutter med egne ord brylluppet, gerne med afsæt i spiritismens 5 Hovedpunkter, og har afstemt afrundingen med brudeparret.

Forslag til individuel tilpasset vielse

Spiritismens Formidlere er åbne over for individuel tilpasning af vielsesforløbet, så længe det ikke strider mod grunddelen af spiritismen. Et eksempel kunne være følgende:

De kommende ægtefolk kan tage et bånd (af stof, snor eller lignende) med, som de på forhånd har givet til Formidleren. På et aftalt tidspunkt kan Formidleren bede ægteparret om at række hænderne frem mod Formidleren. Formidleren tager båndet frem og lægger det om brudeparrets hænder. Brudeparret tager fat om båndets ender i hver sin hånd, hvorefter de sænker hænderne igen/tager hænderne ind til sig. Formidleren forklarer, at båndet symboliserer, at kærligheden binder vores åndelige og jordiske verden sammen, og hermed også det kommende ægtepars verdener. Båndet symboliserer brudeparrets samhørighed og forpligtelserne i livet som i parforholdet. Parret holder fast i båndets ender som symbol på at holde fast i de bånd, de nu knytter til hinanden, og som symbol på at holde fast i deres sammenhold.

Pris

Spiritismens Trossamfund er privatfinansieret og modtager ingen offtentlige tilskud. Omkostningerne for at blive viet af en Spiritismens Formidler (vielsesforretter) afholdes derfor af brudeparret.

Prisen er kr. 5.500 (inkl. moms) og indbefatter:

  • Rådgivning ift. at blive gift (I skal indhente en såkaldt prøvelsesattest for at kunne blive viet)
  • Formøde med vielsesforretteren. Formødet foregår fysisk hos vielsesforretteren, eller over en online mødeplatform. Ønsker I at jeres vielsesforretter kommer hjem til jer, eller at I mødes, hvor vielsen skal foregå, er dette også en mulighed. Alt efter hvor i Danmark, det skal foregå, vil der være omkostninger forbundet hermed.
  • Jeres vielsesforretter udarbejder jeres vielsestale
  • På jeres bryllupsdag gennemgår vielsesforretteren og I selve vielsesforløbet én gang mere, som det er blevet planlagt på forhånd.
  • Afholdelse af selve vielsen (jf. ritualerne for vielsen)
  • Efter vielsen er indgået, udfyldes Ægteskabsbogen af jer, samt jeres to vidner, og af vielsesforretteren. Ægteskabsbogen sender vielsesforretteren til kommunen, som udsteder jeres Vielsesattest, og som vielsesforretteren efter modtagelse fra kommunen endeligt sender til jer.
  • Transport for vielsesforretteren til og fra stedet for jeres vielse.
    OBS: Er transport med færge, fly, betalingsbroer m.v. nødvendigt for vielsesforretteren for at komme til jeres lokation for jeres vielsen, afholdes denne ekstra omkostning af brudeparret.